Tjenester
1748
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1748,eltd-core-1.2,borderland-theme-ver-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Tjenester

ADMINISTRATIV FORVALTNING

God administrativ forvaltning av eiendommen sikrer eier forutsigbarhet og trygghet. Administrativ forvaltning innebærer å ivareta eiers ansvar i forhold til samarbeids-partnere, leverandører, leietagere og offentlige myndigheter. Det kan for eksempel være:

 • Oppfølgning i forhold til offentlige myndighetskrav og pålegg – som for eks Helse, Miljø og Sikkerhet, brannlovgivningen og lov om tilsyn med elektriske anlegg
 • Sikre at eiendommens forsikringsforhold til enhver tid er i orden
 • Fremlegge rapport for eier/styret om aktivitet og forslag til videre drift og vedlikehold av eiendommene
 • Kartlegge potensialet i eiendommen. Utrede muligheter for utvidelser og endret bruk som vil øke eiendommens verdi
 • Styre utviklingsarbeidene fra tilbud til ferdigstillelse
 • Reforhandle eksisterende leiekontrakter, samt utleie av ledige arealer
 • Følge opp rettidig betaling av husleie og fellesutgifter samt markedsføringskostnader
 • Påse at leiekontraktenes bestemmelser etterleves
 • Representere eier i forhold til leietagere angående daglig drift og vedlikehold
 • Utarbeide fordelingsnøkler for påløpte felleskostnader

ØKONOMISK FORVALTNING

God økonomisk forvaltning av en eiendom sikrer eier god oversikt og et godt grunnlag for å fatte riktige beslutninger om drift og utvikling av eiendommen. Økonomisk forvaltning innebærer blant annet:

 • Utarbeide forslag til budsjetter i samarbeid med eier
 • Rapportere kvartalsvis mot budsjett siste periode og akkumulert
 • Utfakturering av leie (herunder omsetningsleie), felleskostnader og markedsføringsbidrag
 • Avregne fellesutgifter og markedsføringskostnader
 • Delta på generalforsamling/eiermøte med føring av protokoll
 • Arkivansvar, herunder ansvar for styre- og generalforsamlingsprotokoller
 • Regnskapsførsel etter gjeldende lover, forskrifter og regler for god regnskapsskikk
 • Registrere og godkjenne mottatte fakturaer/bilag
 • Attestere for vare- og tjenestemottak
 • Kontrollere beløp, kontrollregne, kontrollere mot eventuell kontrakt
 • Godkjenne nettbanksoverføringer
 • Kontere og bokføre bilag
 • Avslutte selskapenes regnskap, inkl. årsoppgjør
 • Utarbeide selvangivelse
 • Avstemme leverandør- og kundereskontro pr. måned
 • Kontrollere regnskap mot budsjett hvert kvartal

TEKNISK FORVALTNING

God drift og vedlikehold av en eiendom bidrar til å sikre verdiene, dels ved at eiendommens tekniske standard ikke forringes og dels ved at leietagerne opplever eiendommen som attraktiv og funksjonell. Teknisk forvaltning innebærer blant annet:

 • Innhente tilbud samt følge opp utførelsen av teknisk drift, vaktmestertjenesten, renhold og renovasjon. Dette inkluderer utarbeidelse av vaktmesterinstruks samt inngåelse og oppfølging av serviceavtaler
 • Bestille alle arbeider som ønskes igangsatt utover faste avtaler og kontrakter, følge opp disse og attestere fakturaer til betaling
 • Iverksette nødvendige tiltak for å rette eventuelle feil og mangler som oppdages
 • Besørge ajourføring av tegninger, dokumentasjon m.m. ved endringer
 • Bistå ved ny oppmåling av eiendommen etter NS
 • Bestille og følge opp ordinært vedlikeholdsarbeid
 • Gjennomgå samtlige instrukser og avtaler årlig
 • Utarbeide vedlikeholdsplan i forbindelse med budsjettarbeid
 • Budsjettere felleskostnadene
 • Sikre at akutte problemer blir løst hurtig og effektivt ved hjelp av eksternt kontaktnett